Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer wordt gehanteerd door XS2Fitness (access to fitness) en ziet op het gebruik van het interactieve videoplatform van XS2Fitness dat onder andere toegankelijk is via www. XS2Fitness.nl (het Platform). Daarnaast is deze disclaimer van toepassing op door XS2Fitness verstuurde elektronische berichten. Gebruik van het Platform betekent dat met deze disclaimer wordt ingestemd.
AANSPRAKELIJKHEID


De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan XS2Fitness niet garanderen dat de informatie op het Platform juist, volledig en/of actueel is. XS2Fitness is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook – direct en/of indirect – als gevolg van het gebruik van het Platform of de informatie op het Platform, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software.


XS2Fitness is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van pagina’s die beschikbaar zijn via verwijzingen en hyperlinks op het Platform; XS2Fitness heeft geen controle over die pagina’s.


GEBRUIK PLATFORM


Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Platform is niet toegestaan.


Het is niet toegestaan het Platform te gebruiken zodanig dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.


Gebruik van het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden is niet toegestaan.


BESCHIKBAARHEID PLATFORM


XS2Fitness garandeert niet dat het Platform, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of niet zal worden onderbroken. XS2Fitness is niet aansprakelijk indien het Platform, om welke reden dan ook, op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Platform en op de inhoud van het Platform berusten bij XS2Fitness, tenzij anders is vermeld. Niets van het Platform mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van XS2Fitness, met uitzondering van nieuwsberichten en inhoud die is te delen via sociale media op het Platform, indien de mogelijkheid daartoe wordt geboden.


WIJZIGINGEN


XS2Fitness behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen.


ONGELDIGHEID


Indien op enig moment een bepaling van deze disclaimer geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze disclaimer van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze disclaimer, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.TOEPASSELIJK RECHT


Op het gebruik van het Platform en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


CITEERTITEL


Deze disclaimer kan worden aangehaald als “Disclaimer XS2Fitness 2016”, “Disclaimer XS2Fitness 2017”, “Disclaimer XS2Fitness 2018”, “Disclaimer XS2Fitness 2019”.


PERSOONLIJKE RESULTATEN


De resultaten met betrekking tot gewichtsverlies, fitheid en spieropbouw kunnen variëren en verschillen van persoon tot persoon. Geen garanties kunnen hierop gegeven worden.