Algemene voorwaarden LidmaatschapALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP


1. LIDMAATSCHAP

 

1.A Het lidmaatschap gaat in op de dag van betaling. Zie voorbeeld 1.D 

1.B Het fitnesstoestel zal binnen 7 dagen door XS2Fitness geleverd worden of door de klant/lid worden afgehaald. 

1.C Na opzegging van het lidmaatschap dient het fitnesstoestel binnen 7 dagen te worden ingeleverd. Zie ook artikel 5 Fitnesstoestel.

1.D Voorbeeld: klant/lid betaald op 12 januari: 

Bij een lidmaatschap van 3 maanden eindigt deze op 12 april. Toestel inleveren voor 19 april. 

Bij een lidmaatschap van 6 maanden eindigt deze op 12 juli. Toestel inleveren voor 19 juli.

Bij een lidmaatschap van 12 maanden eindigt deze op 12 januari. Toestel inleveren voor 19 januari. 

1.E Opzeggen van het lidmaatschap en het stoppen van de automatische incasso regelt klant/lid zelf via haar persoonlijk account. 

Dit moet gebeuren voor de datum van de nieuwe incasso. In voorbeeld 1,D dus voor de 12e van de maand, anders volgt een nieuwe lidmaatschap periode en incasso. 


2. AUTOMATISCHE INCASSO LIDMAATSCHAP

2.A Het lidmaatschap dient te worden voldaan via automatische incasso. 

2.B Het lidmaatschap dient vooraf te worden voldaan. 

2.D Opzegging van het lidmaatschap en stoppen van de automatische incasso kan heel eenvoudig via het account. Zie ook artikel 1.E lidmaatschap.

2.E Zie ook artikel 8 Prijs en betaling. 

 

3. GEZONDHEIDSVERKLARING 

3.A Middels het aangaan van het lidmaatschap bij XS2Fitness geeft lid de verklaring in goede gezondheid te zijn en zelf verantwoordelijkheid te hebben genomen om veilig te kunnen sporten via het online platform XS2Fitness. 

3.B XS2Fitness adviseert haar leden altijd vooraf een gezondheidscheck uit te laten voeren door een specialist alvorens aan de lessen deel te nemen. 

3.C De online lessen van XS2Fitness zijn te volgen in verschillende zwaarte en verschillende niveaus. Echter blijft het lid altijd zelf verantwoordelijk voor de intensiteit waarmee deze de lessen volgt. 

3.D XS2Fitness kan nooit op afstand de gezondheid van haar leden controleren en danwel beoordelen en is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele gezondheid problemen. 

3.E Bij vragen over dit artikel adviseren wij klant/lid contact met XS2Fitness op te nemen alvorens lid te worden.  


4. CONTACT

4.A De klantenservice van XS2Fitness is te bereiken via xs2fitness@gmail.com

4.B Na ontvangst van een bericht zal XS2Fitness trachten te reageren binnen 1 uur. 

4.C Het whatsapp nummer wordt gebruikt voor vragen, opmerkingen van klant/lid aan XS2Fitness danwel voor advies, vragen of aanbiedingen aan klant/lid.

4.D In sommige situaties is XS2Fitness ook telefonisch bereikbaar. Dit altijd na oordeel van onze klantenservice. 


5. FITNESSTOESTEL  (Leen fitnesstoestel)                                                             

5.A Gedurende de lidmaatschap kan een lid gratis gebruik maken van een leen-fitnesstoestel. 

5.B Het fitnesstoestel kan worden bezorgt tegen een prijs van 55,- euro. 

5.C Het fitnesstoestel kan zonder kosten door klant worden afgehaald of bezorgt bij een depot van XS2Fitness. 

5.D Het fitnesstoestel mag na 3 maanden worden geruild voor een ander toestel mits deze voorradig is. 

5.E Indien een fitnesstoestel anders is gebruikt dan waarvoor het is bestemt of er doelbewust schade is aangebracht welke niet valt onder slijtage, zal XS2Fitness de herstel kosten danwel de totale dagwaarde van het fitnesstoestel verhalen op klant/lid. 

5.F Bij opzeggen van het lidmaatschap danwel door klant/lid danwel door XS2Fitness moet klant/lid ervoor zorgen dat het fitnesstoestel binnen 7 dagen na het aflopen van het lidmaatschap in het bezit is van XS2Fitness. 

5.G Indien het fitnesstoestel niet binnen 7 dagen na het aflopen van het lidmaatschap in het bezit is van XS2Fitness dan dient de klant/lid een huurbedrag te betalen van 2,50 euro voor elke dag dat het fitnesstoestel in haar bezit is. 6. AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van XS2Fitness zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten of producten van XS2Fitness af te nemen.

3. XS2Fitness is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de klant/lid geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door XS2Fitness worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de klant/lid heeft geaccepteerd.

4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden XS2Fitness niet en de klant/lid kan hier geen rechten aan ontlenen.

5. XS2Fitness heeft het recht een aanmelding van een klant/lid te weigeren zonder opgaaf van redenen.


7. OVEREENKOMST, DIENSTEN                                                   

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant/lid zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en XS2Fitness de aanmelding heeft bevestigd. De klant/lid dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

2. Bij de afname van meerdere diensten door de klant/lid, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de klant/lid en XS2Fitness tot stand.

3. XS2Fitness is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.


8. PRIJS EN BETALING

1. Voor de betaling kan de klant/lid uitsluitend gebruik maken van de door XS2Fitness aangeboden betalingsmogelijkheden.

2. Bij het gebruik van een betalingslink die door XS2Fitness voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de klant/lid, geeft de klant/lid XS2Fitness toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke periode.

4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is XS2Fitness gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.

6. Facturen en betalingsherinneringen worden door XS2Fitness uitsluitend digitaal aangeboden.

7. Het door XS2Fitness te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de klant/lid tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten. 


9. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De klant/lid is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de klant/lid direct te worden aangevuld.

2. De klant/lid is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.

3. De klant/lid dient XS2Fitness direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klant account.


10. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de klant/lid niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2. Het is de klant/lid niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.


11. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

1. XS2Fitness streeft ernaar het Platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.

2. Indien de klant/lid een storing ervaart die niet aangekondigd is door XS2Fitness, dan verzoekt XS2Fitness de klant/lid contact op te nemen met de klantenservice van XS2Fitness via whatssapp.

3. XS2Fitness zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan XS2Fitness toe te rekenen is en langer duurt dan 3 (drie) aaneengesloten werkdagen, zal het lidmaatschap gratis worden verlengd met het aantal dagen van storing na de derde dag.  

4. Ten behoeve van onderhoud kan XS2Fitness delen van het Platform buiten gebruik stellen. XS2Fitness zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de klant/lid hier tijdig van op de hoogte stellen.

5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal XS2Fitness de klant/lid een passende oplossing aanbieden.


12. DERDE PARTIJEN/WEBSHOP

1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de klant/lid naar de webshop gaat, komt de klant/lid in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookie statement van toepassing. XS2Fitness adviseert de klant/lid deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij.

2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.


13. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

1. XS2Fitness is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten gelijk blijft.

2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de klant/lid oplevert, zal XS2Fitness de klant/lid de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de klant/lid een ander redelijk aanbod worden gedaan.

3. XS2Fitness is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal XS2Fitness de klant/lid informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.


14. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR XS2Fitness

1. XS2Fitness is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de klant/lid:

a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;

b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;

c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;

d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;

e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of

f) failliet is verklaard.

2. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan XS2Fitness besluiten op verzoek van de klant/lid het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van XS2Fitness – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.


15. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT/LID.

1. De klant/lid maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten en/of het Platform. De klant/lid is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De klant/lid dient er onder meer voor zorg te dragen dat gesport wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de klant/lid zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van XS2Fitness aanvaardt en opvolgt.

2. De klant/lid is aansprakelijk voor schade van XS2Fitness die is ontstaan doordat de klant/lid in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van XS2Fitness die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de klant/lid, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.


16. AANSPRAKELIJKHEID XS2Fitness

1. XS2Fitness doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of de Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.

2. XS2Fitness is niet aansprakelijk voor schade die de klant/lid lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van XS2Fitness.

3. Indien de klant/lid via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is XS2Fitness niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant/lid en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.

4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van XS2Fitness te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van XS2Fitness voor het betreffende geval uitkeert.

5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de klant/lid zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.

6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van XS2Fitness, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

7. Iedere aansprakelijkheid van XS2Fitness vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.


17. OVERMACHT

XS2Fitness is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.


18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij XS2Fitness, tenzij anders is vermeld. Het is de klant/lid niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij digitaal, elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XS2Fitness. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.


19. OVERDRACHT VAN RECHTEN

1. De klant/lid is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van XS2Fitness.

2. XS2Fitness is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de klant/lid.


20. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.


21. PRIVACY

XS2Fitness verzamelt persoonsgegevens van de klant/lid en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookie verklaring van XS2Fitness van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring en Cookie verklaring, die te vinden zijn op de Website of desgewenst kunnen worden toegezonden.


22. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen de klant/lid en XS2Fitness is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de klant/lid en XS2Fitness of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2019.